ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

 

«Погоджено»    

на засіданні

педагогічної ради школи

від  28.08.2020 р.

протокол № 8

«Затверджую»

Керівник ЗЗСО І – ІІІ ст.. «Зеленський

ліцей»

 ________________ Р. Б. Мартинюк

_____________ 20  року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня програма

закладу загальної середньої освіти  І-ІІІ ст.

«Зеленський ліцей»

на 2020/2021 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. ПРИЗНАЧЕННЯ ШКОЛИ ТА ЗАСІБ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ.

 

Призначення школи полягає в наданні  якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку мікрорайону школи, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Основним засобом реалізації призначення  загальноосвітнього  закладу є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові  засоби реалізації свого призначення, а саме

·       уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;

·       надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо);

·       поглиблене вивчення окремих предметів;

·       надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу;

·       оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності;

·       надання широкого спектра додаткових освітніх програм і додаткових освітніх послуг.

  Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на: формування в учнів сучасної наукової картини світу; виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості; формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; рішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах

багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Реалізація освітньої програми школи здійснюється через три рівні освіти:

початкова освіта тривалістю чотири роки;базова середня освіта тривалістю п’ять років;профільна середня освіта тривалістю два роки.

 

Розділ 2. Очікувані результати навчання здобувачів освіти

 

 Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів, окреслених Типовими освітніми програмами.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметнихзв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування

 

Розділ 3. ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧИНАТИ ЗДОБУТТЯ         

                СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИВ

 

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Розділ 4. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

 Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Розділ 5. ОПИС ТА ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО

                ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

-                    кадрове забезпечення освітньої діяльності;

-                    навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

-                    матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

-                    якість проведення навчальних занять;

-                    моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

-                    Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

-                    оновлення методичної бази освітньої діяльності;

-                    контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю

            знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

-                    моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу                    

            освіти;

-                    створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня

            педагогічних працівників.

 

Розділ 6. БАЗОВА ТА ПОВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

 

Перелік освітніх галузей

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

-                    Мови і літератури

-                    Суспільствознавство

-                    Мистецтво

-                    Математика

-                    Природознавство

-                    Технології

-                    Здоров’я і фізична культура

Навчальні плани ІІ ступені та ІІІ ступені передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, що є шкільним компонентом і задовольняє освітні потреби учнів та їх батьків.

Повноцінність базової  та повної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету. Освітня програма не включає освітні послуги, які надає школа за батьківські кошти.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів та варіативної складової, яка відповідає переліку, затвердженому наказом директора школи.

Навчальними планами старшої школи реалізуються через  освітні галузі Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети і курси за вибором. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Години варіативної складової розподіляються на:

-            упровадження курсів за вибором;

-             індивідуальні та групові заняття.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

 Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності відповідає профілю, маємо високого рівня педагогів філологів ;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності відповідає державним програмам, затвердженим МОН України;

якість проведення навчальних занять 64 % педагогів вищої кваліфікаційної категорії, 5 % учителів-методистів та 41 % старших учителів;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) плануємо відповідно графіка внутрішкільного контролю та моніторинг по семестрового бала.

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

-                      оновлення методичної бази освітньої діяльності планується через систему роботи методичних об’єднань, педагогічні ради та психолого-педагогічні семінари;

-                      контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення через накази по школі, в яких визначаємо як позитивні, так і негативні сторони і плануємо заходи корекції;

-                      моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти запланований у планах роботи психолога та соціального педагога;

-                      створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників через систему післядипломної освіти педагогів, форми методичної роботи(кожен учитель створює власне портфоліо, відстежуємо просування та успіхи)

 

Розділ 7. ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ШКОЛИ

 

Загальні очікувані результати навчання здобувачів освіти

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п

Ключові компетентності

Очікувані результати

1

Спілкування державною мовою

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою.

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Виокремлюються в навчальних програмах такі наскрізні лінії ключових компетентностей:

-     «Екологічна безпека й сталий розвиток»,

-     «Громадянська відповідальність»,

-     «Здоров’я і безпека»,

-     «Підприємливість і фінансова грамотність».

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметнихкомпетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізнілінії є соціально значимиминадпредметними темами, якідопомагаютьформуваннювучнівуявлень про суспільство в цілому, розвиваютьздатністьзастосовуватиотриманізнання у різнихситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

-     організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

-     окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

-     позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

 

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

 

Рекомендовані форми організації освітнього процесу

 Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

-               урок формування компетентностей;

-                урок розвитку компетентностей;

-               урок перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

-               урок корекції основних компетентностей;

-               комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

 

Розділ 8. ОПИС «МОДЕЛІ» ВИПУСКНИКА ШКОЛИ

 

Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі  інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.

Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння отримані учнем тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.

Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Наш випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

·      випускник школи добре проінформована особистість;

·      прагне до самоосвіти та вдосконалення;

·      готовий брати активну участь у суспільно-культурномужитті  громади, держави;

·      є свідомимгромадянином, готовим відповідати за своївчинки;

·      свідомоставиться до свогоздоров’я та довкілля;

·      мислить креативно, використовуючи увесь свійтворчийпотенціал.

 

Випускник компетентнийуставленні до життя —реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.

Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом  початкової освіти. Вінупевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований,  вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю,  навички навчальної діяльності,  культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової основної школи  володіє певними яко­стями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів  успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє  основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє  їх реалізувати;оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник старших класів  має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування); володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає і поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей;дотримується правил культури поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного і соціального добробуту.

 Наш випускник - свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє.

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 9. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ЙОГО ОБГРУНТУВАННЯ

 

Програма початкової освіти окреслює підходи до організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової  освіти.

Початкова освіта здобувається  з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Програма визначає загальний обсяг навчального навантаження на тиждень,  забезпечує взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором,  їх інтеграцію  та логічну послідовність  вивчення які будуть подані в рамках навчальних планів:

для 1-го ,2-го та 3- го класу у відповідності до Державного стандарту початкової  освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87) та Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-3 класи), розробленої під керівництвом О.Я. Савченко та затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

*      мовно-літературна - включає українську мову та літературу, іноземну мову (англійська);

*      математична - спрямована на формування математичної та інших ключових компетентностей; 

*      природнича - має на меті формування компетентностей в галузі природничих наук, основи наукового світогляду, становлення відповідальної  природоохоронної поведінки   у навколишньому світі;

*      технологічна -  формування компетентностей в галузі техніки і технологій, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій;

*      інформативна -формування інформаційно-комунікаційної компетентності,  здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв  для розвитку,  самовираження,   здобуття навичок безпечної  діяльності в інформаційному суспільстві;

*      соціальна і здоров’язбережувальна - формування соціальної компетентності, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших;

*      громадянська та історична - формування громадянської та інших компетентностей,  готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів;

*      мистецька - формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження, поваги до національної та світової мистецької спадщини;

*      фізкультурна - формування   мотивації   до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку,  вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок.

Мовно-літературна освітня галузь реалізується через предмети: українська мова, українська література, іноземна мова(англійська). Математична освітня галузь через предмет – математика. Природнича, технологічна, інформативна, громадянська, історична та мистецька реалізується через інтегрований предмет – «Я досліджую світ». Фізкультурна галузь реалізується через предмет – фізична культура.

Робочий навчальний план початкової школи

з українською мовою навчання

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Назва освітньої галузі

1 клас

2 клас

3 клас

Інваріантний складник

Укр. мова навчання

Укр. мова навчання

Укр. мова навчання

Мовно-літературна

7

7

7

Іншомовна

2

3

3

Математична

4

4

5

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна галузі)

3

3

3

Технологічна

1

1

1

Інформатична

-

1+1

1+1

Мистецька

2

2

2

Фізкультурна

3

3

3

Разом

22

25

26

Варіативний складник

1

-

-

Індивідуально-групові заняття:

1

-

-

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня

20

22

22

Всього (без урахування поділу класів на групи)

23

25

26

 

Програмою визначено вимоги  до конкретних очікуваних результатів навчання, коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу. Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів освіти ключових компетентностей, передбачених стандартами початкової освіти. Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Типової освітньої програми використовуються внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

 

для 4 класурозроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти». відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ Міністерства освіти і науки  України від 20.04.2018 № 407)  з української мовою навчання  з вивченням мови національної меншини.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мова і література

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Мова корінного народу, національної меншини (мова і читання)", "Іноземна мова".

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво"

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

4

Інваріантна складова

Укр. мова навчання

Українська мова

7

Іноземна мова

2

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Математика

4

Я у світі

1

Природознавство

2

Трудове навчання

1

Основи здоров’я

1

Інформатика

1

Фізична культура

3

Разом

24

Варіативна складова

2

Індивідуально-групові заняття

1

Курс за вибором «Поетика»

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня

23

Всього (без урахування поділу класів на групи)

26

 

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією інваріантної частини і варіативної складової, які в фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Іноземна мова".

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво"

Варіативна складова використана на підсилення предметів інваріантної складової.

Освітня програма базової середньої освіти окреслює організацію закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405)з навчанням українською мовою і вивченням мови національної меншини.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Освітня галузь мови і літератури у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова", "Українська література", "Іноземна мова (англійська)", "Мова корінного народу, національної меншини (російська мова)", «Зарубіжна література».

В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му класі – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». Освітня галузь «Мистецтво»  реалізується через окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» в 5-7 класах та «Мистецтво» у 8-9 класах.

Варіативна складова навчального плану визначена з урахуванням особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів та використовується на підсилення предметів інваріантної складової.

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

5

6

9

Інваріантна складова

Укр. мова навчання

Українська мова

3,5

3,5

2+1

Українська  література

2

2

2

Іноземна мова(англійська)

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

Історія України

1+0,5

1+0,5

1,5+1

Всесвітня історія

-

1

1

Правознавство

-

-

1

Музичне мистецтво

1

1

-

Образотворче мистецтво

1

1

-

Математика

4

4

-

Алгебра

-

-

2

Геометрія

-

-

2

Природознавство

2

-

-

Біологія

-

2

2

Географія

-

2

1,5

Фізика

-

-

3

Хімія

-

-

2

Трудове навчання

2

2

1

Інформатика

1+1

1+1

2

Основи здоров’я

1

1

1

Мистецтво

-

-

1

Фізична культура

3

3

3

Разом

28

31

35

Варіативна складова

1,5

1,5

1

Факультативи, індивідуальні заняття:

1,5

1,5

1

Факультатив «Основи християнської етики»

1

1

0,5

Факультатив “Українознавство»

0,5

0,5

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня

28

31

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

29,5

32,5

36

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

7

8

Інваріантна складова

Укр. мова навчання

Українська мова

2,5

2

Українська  література

2

2

Перша іноземна мова(англійська)

2

2

Мова національних меншин (польська)

2

2

Зарубіжна література

2

2

Історія України

1+0,5

1,5+0,5

Всесвітня історія

1

1

Правознавство

-

-

Музичне мистецтво

1

-

Образотворче мистецтво

1

-

Мистецтво

-

1

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Біологія

2

2

Географія

2

2

Фізика

2

2

Хімія

1,5

2

Трудове навчання

1

1

Інформатика

1+1

2+2

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура

3

3

Разом

33,5

35

Варіативна складова

2

1

Факультативи, індивідуальні заняття:

1,5

1

Факультатив «Основи християнської етики»

1

0,5

Факультатив «Українознавство»

0,5

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня

32

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

35

36Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації  єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до

Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 )з філологічним профілем для учнів 10 класу. Для учнів 11 класу - до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406 )з українською мовою навчанням та універсальним профілем.

Навчальний план для 10 та 11 класу містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів.

Вивчаються базові предмети: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія»,  «Громадянська освіта», «Математика», «Фізична культура» і «Захист Вітчизни». Передбачено вивчення окремих природничих дисциплін: «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія». Включені вибірково-обов’язкові предмети «Інформатика» і «Технології»,  що вивчаються на рівні стандарту. 

Зміст філологічного профілю навчання реалізується системою окремих предметів.  Кількість годин для вивчення профільних предметів збільшено за рахунок варіативної складової навчального плану з урахуванням освітніх потреб  учнів та з метою формування ключових компетентностей учнів засобами усіх предметів.

 

 (біологічний профіль)

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

10

11

Інваріантна складова

Укр. мова навчання

Українська мова

2

2

Українська  література

2

2

Іноземна мова(англійська)

2

2

Зарубіжна література

1

1

Історія України

1,5+0,5

1,5+1

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта

2

-

Математика

3+1

3+1

Біологія і екологія

2+3

2+3

Географія

1,5

1

Фізика і астрономія

3

4

Хімія

1,5

2

Вибірково-обов’язкові предмети:

Технології

Інформатика

 

 

1,5

1,5

1,5

1,5

Захист Вітчизни

1,5

1,5

Фізична культура

3

3

Разом

34,5

34

Варіативна складова

1

0,5

Факультатив «Моя громадянська свідомість. Запобігання корупції»

1

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

35,5

34,5

 

 

Розділ 10. ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ

 

 

В закладі організовано інклюзивне навчання учениці 5-го класу Лавренюк Дарії Ігорівни, відповідно до висновку ІРЦ (копія висновку додається).

 

 

Розділ 11. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА          

                  ЗАСТОСУВАННЯ В НЬОМУ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Соціальніперетворення в українськомусуспільствідокоріннозмінилипріоритети в галузіосвіти. Школа потребуєновихнетрадиційнихідей, теорій, щовідповідали б оптимальномурозвиткудитини, сучасним потребам людства.

Створенняситуаціїуспіху, сприятливих умов для повноцінноїдіяльностікожноїдитини – основна мета, щопокладена в основу технологійнавчання. Незважаючи на розмаїттянововведень, основною формою організаціїнавчальноїдіяльностізалишається урок.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету. Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Для підготовки до заліків та іспитівпроведятьсяоглядові консультацій, які допомагають учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

У закладі широко впроваджуються інформаційно-комунікативі технологій. Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними та впевненими особистостями.

Вчителями закладу створена модель уроків на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів інноваційних педагогічних методик і інформаційно-комунікативних технологій та традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне навчальне середовище, створенні умови для оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи. 

Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, проекти, онлайн-тести, програмовані засоби навчення та інше.

Вчителі не тільки самі активно використовувуютьінтернет-ресурси, сучасніінформаційнітехнології, але й забезпечуютьїхактивнеевикористанняучнями. Тому створенні вчителями персональніпредметні сайти є однією з важливих форм роботисучасноговчителя і є поштовхом для подальшогоосвоєнняновихсучасних веб-ресурсіввідповідно до вимогІКкомпетентності, щоважливо у процесімодернізаціїнавчання в сучаснійшколі.

 

Розділ 12. ПОКАЗНИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 

Одним з сучасних викликів цієї Освітньої програми є впровадження Державного стандарту початкової освіти, нових навчальних програм для 10-11 класів. Адже ці документи  мають новий зміст, спрямований на формування компетентностей в учнів, дотриманням діяльнісного та компетентнісного підходів, реалізацією інтегрованого навчання та вперше формувального оцінювання в 1-х класах.

   Всі ці параметри потребують особливої уваги як з боку адміністрації школи, так і з боку батьків, які перебувають з нами в партнерських відносинах.

До вимірювання також належать рівень виконання планів та програм, календарно-тематичне планування вчителя, а також професійно-діяльністі якості педагогічних працівників. Особливу увагу приділити вчителям початкових класів.

Визначаємо критерії, що  містять основні індивідуально-особистісні та професійно-діяльнісні якості, необхідні для успішного виконання стратегічної мети та завдань реформування початкової освіти:

   • професійно-педагогічна компетентність – обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню дітей молодшого шкільного віку, 3 здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій, вимог педагогічної етики та викликів початкової школи;

• соціально-громадянська компетентність – розуміння сутності громадянського суспільства, володіння знаннями про права і свободи людини, усвідомлення глобальних (у тому числі екологічних) проблем людства і можливостей власної участі у їх розв’язанні, усвідомлення громадянського обов’язку та почуття власної гідності, вміння визначати проблемні питання у соціокультурній, професійній сферах життєдіяльності людини та віднаходити шляхи їх розв’язання, навички ефективної та конструктивної участі в цивілізаційному суспільному розвитку, здатність до ефективної командної роботи, вміння попереджувати та розв’язувати конфлікти, досягаючи компромісів;

• загальнокультурна компетентність – здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва, усвідомлення власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших;

• мовно-комунікативна компетентність – володіння системними знаннями про норми і типи педагогічного спілкування в процесі організації колективної та індивідуальної діяльності, вміння вислуховувати, відстоювати власну позицію, використовуючи різні прийоми розміркувань та аргументації, розвиненість культури професійного спілкування, здатність досягати педагогічних результатів засобами продуктивної комунікативної взаємодії (відповідних знань, вербальних і невербальних умінь і навичок залежно від комунікативно-діяльнісних ситуацій);

• психологічно-фасилітативна компетентність – усвідомлення ціннісної значущості фізичного, психічного і морального здоров’я дитини, здатність сприяти творчому становленню молодших школярів та їхній індивідуалізації;

 • підприємницька компетентність – вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави;

 • інформаційно-цифрова компетентність – здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.

 

Розділ 13.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

Відповідно до статті 15 (розділ ХІІ) Закону України «Про освіту» структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші форми організації освітнього процесу встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом середньої освіти у межах часу передбаченого програмою.

2020/2021 навчальний рік розпочинається 1 вересня 2020 року та закінчується не пізніше 1 липня 2021 року. Орієнтовна структура навчального року:І семестр - з 01.09.2020 по 28.12.2020 ІІ семестр - з 11.01.2021по 28.05.2021р.

Впродовж навчального року проводяться канікули: осінні канікули - з 26.10.2020 по 02.11.2020;зимові канікули - з 28.12.2020 по 11.01.2020; весняні канікули - з 29.03.2021 по 05.04.2021.

Орієнтовна дата проведення свята «Останнійдзвоник» - 28 травня 2021 року.

Дата врученнядокументів про освіту буде визначена додатково (в залежност івід термінівпроведення ДПА, ЗНО).

 Перелік предметів державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України. Терміни їх проведення визначаються навчальним закладом .

Орієнтовні терміни проведення ДПА для 4-х класів – остання декада травня 2021 року; для 9-х класів – календарний тиждень після закінчення навчального року.

 Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій приймає педагогічна рада школи.

Школа працює в режимі п’ятиденки з двома вихідними – субота, неділя. Навчальні заняття проводяться в одну зміну з 830 до 1505 і регламентуються розкладом уроків, затвердженим директором школи. Упродовж навчального дня проводяться дві великі перерви по 20 хвилин: з 1010 до 1030 з 1115 до 1135.

 

Розділ14. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Предмети, які вивчаються у 1 класі

 

Прізвище вчителя який

викладає

Кваліфікаційна категорія

Українська мова і літературне читання

Осадчук О. В.

Вища

Іноземна мова (англійська )

Кульцман К. О.

спеціаліст

Математика

Осадчук О. В.

Вища

Я досліджую світ*

Осадчук О. В.

Вища

Дизайн і технології

Осадчук О. В.

Вища

Мистецтво

Осадчук О. В.

Вища

Фізкультура

Осадчук О. В.

вища

Предмети, які вивчаються у 2 класі

Прізвище вчителя який викладає

 

Українська мова і літературне читання

Міщанчук Т. В.

с/спец.

Іноземна мова

       Міщанчук Т. В

с/спец.

Математика

Міщанчук Т. В

с/спец.

Я досліджую світ

Міщанчук Т. В

с/спец.

Дизайн і технології

Міщанчук Т. В

с/спец.

Мистецтво

Міщанчук Т. В

с/спец.

Фізкультура

Попсуй Р.Р.

Вища

Інформатика

Мартинюк В. Б.

с/спец.

Предмети, які вивчаються у 3 класі

Прізвище вчителя який викладає

 

Українська мова та літературне читання

Шворак Ю. С.

спеціаліст

Іноземна мова (англійська)

Кульцман К. О.

спеціаліст

Математика

Шворак Ю. С.

спеціаліст

Природознавство

Шворак Ю. С.

спеціаліст

Я у світі

Шворак Ю. С.

спеціаліст

Музичне мистецтво

Шворак Ю. С.

спеціаліст

Образотворче мистецтво

Шворак Ю. С.

спеціаліст

Трудове навчання

Шворак Ю. С.

спеціаліст

Інформатика

Мартинюк Р.Б.

спеціаліст

Основи здоров'я

Шворак Ю. С.

спеціаліст

Фізична культура

Попсуй Р. Р.

Вища

 

Предмети, які вивчаються у 4 класі

Прізвище вчителя який викладає

Кваліфікаційна категорія

 

Українська мова та літературне читання

Петрик О. С.

І категорія

Іноземна мова (англійська)

Кульцман К. О.

спеціаліст

Математика

Петрик О. С.

І категорія

Природознавство

Петрик О. С.

І категорія

Я у світі

Петрик О. С.

І категорія

Музичне мистецтво

Петрик О. С.

І категорія

Образотворче мистецтво

Петрик О. С.

І категорія

Трудове навчання

Петрик О. С.

І категорія

Інформатика

Мартинюк В. Б.

с/спец

Основи здоров'я

Петрик О. С.

І категорія

Фізична культура

Петрик О. С.

І категорія

 

Кадрове забезпечення середньої та старшої школи

 

Предмети

Прізвище та ініціали вчителя

 

Грицюк С. П. с/спец.

Гладишук В.О. І категор.

Дубік Н. В. Вища

Кот А. Р. І категорія

Лесік Ю.В. В. с/спец.

Кульцман К. О. спец.

Лозовицька Т О.Вища

Мартинюк В.Б.с/спец.

Мартинюк В.М. Вища

Мартинюк Г.Я. Стар. Вч. Вища

Мартинюк О.Р. Я. Вища

Мартинюк Р.Б. Вища

Осадчук Л.В. Вища

Паровенко О.В. І катег.

Попсуй Р.Р. Вища

Міщанчук Т.В. с./спец.

 

 

Українська мова

 

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська література

 

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іноземна мова (англійська)

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Польська мова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарубіжналітература

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія України.

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

Всесвітня історія

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

Основи

правознавства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Музичне мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образотворче              

мистецтво

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Алгебра

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Геометрія

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Природознавство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біологія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Географія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Фізика

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хімія

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудове навчання та    

 технології

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформатика

 

 

 

 

 

 

 

+